Digitalne video kamere u vozilu i zakon - tema Savjeta

raskrsca 7

Savjet za građansku kontrolu rada policije je, nakon obraćanja više građana, usvojio mišljenje o korišćenju, tokom učešća u saobraćaju, video kamera u privatnim motornim vozila.

Građani su se kod građanskog nadzora policije interesovali da li su u nekom prekršaju ili izvršenju krivičnog djela ako u svom privatnom motornom vozilu (PMV) imaju ugrađenu digitalnu video kameru koja snima sve što se događa ispred ili iza vozila i da li ih zbog toga policija može kazniti.

Postavljeno pitanje Savjet je diskutovao sa Upravom policije i Agencijom za slobodan pristup informacijama i zaštitu podataka od ličnosti.

U vezi sa trenutnim korišćenjem auto kamera u motornim vozilima - Savjet građanima ukazuje da upotreba istih nijednim propisom nije zabranjena ali da se mora voditi računa o određenim ograničenjima, koja, reklo bi se, u bitnom, određuju (ne)svrsishodnost njihove trenutne nabavke u Crnoj Gori i to:

Auto kamera, ukoliko nije na kontrolnoj tabli, ne bi smjela biti postavljena na vjetrobranskom staklu na način da se ograničava odgovarajuća vidjivost.

Pri nabavci i postavljanju auto kamere, treba povesti računa da ista bude podešena na smanjenu rezoluciju, da vizuelni ugao koji pokriva ne smije biti takav da se snima veći prostor od onog što je neophodno i da se tako prikupljeni podaci ne čuvaju duže od nekoliko dana.

Video zapis nastao ovom kamerom, po mišljenju Savjeta, u ovom trenutku je strogo ograničene, isključivo privatne, upotrebe što znači da bi smio da se širi putem društvenih mreža i postavlja na Internet.
Eventualno objavljivanje snimka na kojem se vide treća lica moglo bi da se tumači kao nenajavljeno i neovlašćenno snimanje i da je posrijedi povreda zaštite ličnih podataka i privatnosti.
Savjet nema pozitivna saznanja o tome da se video zapis nastao na dati način u crnogorskoj sudskoj praksi prihvata kao dokaz. Savjet, ovdje, opet podsjeća, naročito javnost, na napomene iz Uprave policije (tačka 24. i naročito tačka 25. ovog Zaključka) kojima je ukazano kada bi se građanin mogao naći u zoni eventualne prekršajno-krivične odgovornosti. To u praksi znači da građanin koji u vozilu ima instaliranu ovu kameru treba prekinuti snimanje ili promjeniti vizuelni ugao koji pokriva kamera dok prolazi pored vojnih objekata i rejona uz njih.
Već smo ukazali na osjetljivo pitanje zapisa na kojima se nalaze i vide treća lica a čijim se objavljivanjem, bitno zadire u privatnost što podliježe i krivičnoj odgovornosti, po privatnoj tužbi.

U odnosu na snimanje kontrole u saobraćaju i policijskih službenika tokom te kontrole putem kamere instalirane u PMV, Savjet ukazuje na relevantno ranije saopšteno mišljenje - da građani imaju pravo da putem raspoloživog sredstva, slikom i zvukom, snimaju policijskog službenika koji obavlja policijski posao i primjenjuje policijska ovlašćenja u javnosti.

Istraživanja ukazuju da u brojnim evropskim zemljama nedostaju jasni i konkretni zakonski propisi o upotrebi ovih kamera. Diskusija o predmetnoj temi je u još uvijek u početnoj fazi pa su moguće i pravne promjene u pojedinim zemljama. Građani koji se odluče na putovanje sa postavljenom kamerom izvan Crne Gore upućuju se da provjere tamošnje propise kako ne bi bili sankcionisani.

Savjet podsjeća da je podržao peticiju kojom se traže dopune i izmjene Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima. Grupa građana koja okuplja i porodice stradalih je pokrenula inicijativu o unapređivanju Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima. Kao jednu od objektivnijih mjera u sagledavanju okolnosti koje dovode do saobraćajnih nezgoda i nesreća, te koja indirektno utiče na bezbjednost u saobraćaju, predlaže se zakonska obaveza uvođenja auto kamera koje bi snimale dešavanja tokom vožnje. Dobijeni snimci bi isključivo bili korišćeni u procedurama vještačenja i kao jedan od ključnih dokaza u sudskim postupcima. Savjet i ovom prilikom podržava Upravu policije i MUP da iniciraju izmjene i dopune ovog propisa koje bi išle u pravcu omogućavanja upotrebe zapisa sa kamera u vozilima kao dokaza u postupcima.

auto klime bakovic 1