u gradnji

Kolegijum Predsjednika Opštine Bar u cilju evidentiranja građenja objekata bez građevinske dozvole, zatražio je da Načelnik komunalne policije Opštine Bar, izda Nalog kojim je naređeno inspektorima za komunalnu oblast i komunalnim policajcima, da u okviru propisanih ovlašćenja, izvrše kontrolu građenja objekata bez građevinske dozvole na teritoriji Opštine Bar.

Službenici Komunalne policije Opštine Bar su vršeći nadzor u oblasti izgradnje objekata u proteklom periodu na teritoriji opštine Bar evidentirali izgradnju 77 gradjevinskih objekata, bez građevinske dozvole, koji su shodno odredbama Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata, u okviru propisanih nadležnosti predmet inspekcijskog nadzora Uprave za inspekcijske poslove – Sektora za zaštitu životne sredine i prostora.

„Imajući u vidu da je Zakonom o komunalnoj policiji, Zakonom o inspekcijskom nadzoru i Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata propisano da Komunalna policija, u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti, sarađuje sa drugim inspekcijama, kao i da inspekcijski organi i drugi organi državne uprave i lokalne uprave, koji vrše poslove inspekcijskog nadzora, međusobno sarađuju, odnosno da se međusobno obavještavaju o upravnim mjerama i radnjama preduzetim u okviru propisanih nadležnosti, Komunalna policija Opštine Bar je kompletnu dokumentaciju o izvršenom nadzoru sa foto elaboratom dostavila na dalju nadležnost i postupanje Upravi za inspekcijske poslove“, kazao je načelnik komunalne policije Bara Dragan Radulović