ranč sut

Konji prave nered.

Doo Komunalne djelatnosti daju saopštenje:

Na javnim površinama u Sutomoru ovih dana je izražana nedozvoljena i nekontrolisana prisutnost značajnog broja lutajuće stoke-konja,koji se kreću saobraćajnicama i na prostoru pored kontejnerskih lokacija stvaraju komunalni nered , na način što odloženi otpad vade iz posuda i rasprostiru na prostoru oko istih.

ranc cont

Komunalni radnici imaju zahtjevnu dodatnu angažovanost da se otklone posledice, a od građana na našu adresu stiže značajan broj pritužbi po pitanju ovog problema.

Sa ovim problemom smo upoznali Komunalnu policiju koja će u okviru svojih nadležnosti sprovesti pojačane aktivnosti na indetifikaciji vlasnika ovih životinja i u skladu sa Odlukom o komunalnom redu, preduzeti sve mjere na sprečavanju nepoštovanja iste.