oballle 3

Prema dostupnim istraživanjima, u poslednjih 50. godina populacija morskih sisara u Mediteranu smanjena je za 41%, preko 80% ribljeg fonda je prelovljeno ,dok se površina livada morske trave smanjila za čak 34%.

oballle 2

Upravo iz ovih razloga, uspostavljanje zaštićenih područja u moru doprinijeće obnovi vrsta i staništa.

oballle 1

Područja koja su prepoznata kao veoma vrijedna sa aspekta biodiverziteta na našem primorju su područja Katiča, Platamuna i ostrvo Stari Ulcinj.