pilot

Lučka uprava pozvala je sve zainteresovane da se uključe u javnu raspravu o koncesionom aktu za dodjelu koncesije za pužanje usluge lučke pilotaže u luci Bar.

„Ciljevi dodjele koncesije su da se osigura bezbjedna plovidba u luci Bar i da se organizuje obavljanje lučke pilotže saglasno sa domaćim i međunarodnim propisima i standardima“, navodi se u koncesionom aktu.

Koncesija se daje na rok od deset godina.
Na osnovu podataka kojima raspolaže Lučka uprava a vezano za ukupan prihod od obavljanja djelatnosti lučke pilotaže u luci Bar za period 2015, 2016 i prošle godine smatramo da je najmanji predloženi iznos godišnje fiksne koncesione naknade od 30,000 eura adekvatan i finansijski opravdan“, navodi se u dokumentu.

Čučka uprava je povezala sce grđane, državne organe, nevladineorganizacije ,preduzeća i preduzetnike i druge zainteresovane subjekte dasvoje komentare i predloge dostave u pisanoj ili elektronskoj formi.

Javna rasprava će trajati do 3. septembra.