avio port bar 1

Nakon inicijative koju je pokrenula kompanija “Luka Bar” AD, u saradnji sa svim relevantnim institucijama, Skupština Crne Gore je donijela Prostorni plan posebne namjene za obalno područje Crne Gore 27. jula 2018. godine.

U okviru ovog Plana donijeta je i Detaljna razrada lokacija „Prve faza Privredne zone Bar“ u opštini Bar. Ovim planskim dokumentima je poslije osam godina stvoren zakonski i planski osnov za dalji investicioni razvoj područja Privredne zone Bar, a naročito Slobodne zone Luka Bar u okviru koje je već unazad više godina iskazan značajan investicioni interes za izgradnju privrednih kapaciteta u funkciji lučko-industrijskog kompleksa. Takođe, postojećim korisnicima Slobodne zone, a posebno Luka Bar AD, u skladu sa njenim ovlašćenjima operatora Slobodne zone, stvoreni su neophodni preduslovi za dalji razvoj postojećih i izgradnju novih kapaciteta, kao dugo očekivanu valorizaciju lokacija u Slobodnoj zoni Luka Bar.

Slobodna zona je dominantni dio Lučke zone – ključne prostorne cjeline ukupne Privredne zone Bar. Planska urbanistička rješenja Lučke zone odnose se na izgradnju novih objekata suprastrukture i infrastrukture i rekonstrukciju, dogradnju, modernizaciju i kompletiranje postojećih. U lučkoj zoni se razvija 10 terminala, sistem za obezbjeđivanje, održavanje i servisiranje, centralni lučki parking i proizvodno–trgovački i poslovni sistem.

Iz Luke Bar poručili su da prioritet razvoja pomorske privrede mora biti razvoj Luke Bar koja će se dalje razvijati kao glavna međunarodna luka u Crnoj Gori.

"Kapaciteti i operativni menadžment će se unaprijediti da bi ispunili međunarodne uslove za teret, trajekte i krstarenja i preuzeće ostale komercijalne funkcije (transportni logistički terminal, slobodna zona, proizvodne funkcije) i, takođe, će prerasti u važan intermodalni transportni centar.

Luka Bar AD je u pregovorima sa više investitora zainteresovanih za izgradnju kapaciteta za obavljanje svoje djelatnosti u Slobodnoj zoni Luka Bar, za koje se prema važećim propisima nijesu mogli izdati odgovarajući urbanističko-tehnički uslovi zbog nepostojanja planskog osnova, jer je Detaljni urbanistički plan prve faze Privredne zone Bar iz 2003. godine, koji obuhvata i područje Slobodne zone Luka Bar, istekao 2010. godine. U više slučajeva se nijesu mogli riješiti ni imovinsko-pravni odnosi zbog tereta restitucije odnosnog zemljišta, jer je značajna površina SZ Luka Bar opterećenja restitucijom", navodi se u saopštenju..

Iz Luke Bar istakli su da, kada je riječ o zemljištu, uočena su značajna odstupanja stvarnih mnogo većih površina pojedinih katastaskih parcela u odnosu na mnogo manje površine upisane u zvanični katastar nepokretnosti (ova odstupanja se u pojedinim slučajevima mjere hektarima. Takođe je utvrđeno da veliki broj vodova (instalacija) i podzemnih i nadzemnih objekata tehničke infrastrukture uopšte nije upisan u katastar nepokretnosti.

Urbanističkim rješenjima Detaljne razrade stvoren je planski osnov utvrđenim odgovarajućim urbanističko-tehničkim uslovima za već iskazane investicione interese i to:

• Izgradnja novog kontejnerskog terminala u okviru Luke II kapaciteta od milion tona/godini);
• Terminal za prirodni tečni gas
• Izgradnja silosa za žitarice kapaciteta 30.000 tona, rekonstrukcija postojećeg, modernizacija tehničko-tehnološkog sistema i izgradnja kapaciteta za preradu žitarica .
• Izgradnja fabrike prefabrikovanih modula,
• Izgradnja sistema za prihvat i preradu klinkera
• Izgradnja trgovačkog distributivnog centra na lokaciji od 10.000 m2
• Izgradnja fabrike za proizvodnju maslinovog ulja
• Rekonstrukcija postojećeg rezervoara za bazno ulje, kapaciteta 1.400 m3 sa povećanjem kapaciteta do 5.000 m3 i njegova prenamjena u rezervoar za naftine derivate,
• Izgradnja rezervoara kapaciteta 5.000 m3 za skladištenje sirćetne kiseline, uz povećanje obima pretovara roba za 40.000 tona godišnje;
• Izgradnja silosa za cement 4 x 800 t na staroj obali
• Izgradnja novih skladišno-proizvodnih kapaciteta;
• Trajna sanacija i zatvaranje postojećeg kamenoloma na sjevernoj padini brda Volujica (površinski kop tehničko-građevinskog kamena) i dobijanje novih razvojnih površina u zaleđu obale Volujica-za pretovar i skladištenje suvih rasutih tereta, tečnih tereta i gasa;
• Koncesiono područje na južnoj padini Volujice (Bigovica) za eksploataciju kamena što bi u izvozu donijelo više stotina hiljada tona godišnjeg pretovara;
• Izgradnja prepumpne stanice „Volujica“ sa trafostanicom i cjevovodom do lokacije budućeg postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u okviru glavnog gradskog kolektora;

Više je nego očigledno koliki je značaj i kakvi su preduslovi za razvoj stvoreni usvajanjem ovog Prostornog plana. Iako u kompaniji smatramo da smo završili vrlo značajan posao, spremamo se da odgovorimo na pravi način svim novim poslovima i aktivnostima koji su logičan slijed ovakvog našeg odgovornog poslovanja", navodi se u saopštenju AD Luka Bar.

Luka Bar unutrašnji baner