susanj kružni

Opština Bar je među prvima na državnom nivou donijela Program uređenja prostora za 2021. godinu, kojim su utvrđene aktivnosti na izradi projektno tehničke dokumentacije i izgradnju objekata komunalne infrastrukture.

Dat je akcenat na saobraćajnu infrastrukturu, uređenje javnih površina i hidrotehničke instalacije.
Opština je usvojila i Budžet za 2021. godinu, gdje je vrijednost kapitalnog budžeta sedam miliona eura, tako da su stvoreni svi preduslovi za dalje aktivnosti na izgradnju komunalne infrastrukture.