pijacc

Dobili smo informaciju o licitaciji prostora za privredne djelatnosti koju integralno objavljujemo.

Na osnovu člana 39 i 40 Zakona o državnoj imovini, Odluke Odbora direktora broj 9789 od 18.11. 2019.godine i člana 35. Statuta DOO „Komunalne djelatnosti“ Bar, broj 6175 od 26.09.2019.godine, Izvršni direktor DOO „Komunalne djelatnosti“ Bar, objavljuje:

Javnu licitaciju

I. Za davanje u zakup četiri mjesta na ,,Kamionskoj pijaci“ u Baru, obilježena rednim brojem od 1 do 4, za period od 01.01.2020. do 31.12. 2020.godine.
Početna cijena po jednom mjestu je 7.500,00 €, uvećana za PDV.

II. Za davanje u zakup četiri poslovna prostora u sastavu Autobuske stanice Bar, za period od 01.01.2020. do 31.12.2020.godine.
- Početna cijena zakupa za poslovni prostor šalterskog tipa, označen brojem I, površine 8 m2, je 1.500,00€, uvećana za PDV.
- Početna cijena zakupa za poslovni prostor šalterskog tipa, označen brojem II, površine 8m2, je 1.500,00€, uvećana za PDV.
- Početna cijena zakupa za poslovni prostor, označen brojem III, površine
10 m2, je 1.620,00 €, uvećana za PDV
- Početna cijena zakupa za poslovni prostor, označen brojem IV, površine 24m2, je3.000,00 €, uvećana za PDV .

Pravo učešća na licitaciji imaju fizička i pravna lica koja uplate kauciju u iznosu od 5 % od početne cijene mjesta do početka licitacije, na blagajni Društva ili na žiro račun broj 520-20130-19 kod Hiopotekarne banke. Pravna lica su obavezna da na dan licitacije pokažu na uvid rješenje o registraciji kod Privrednog suda u Podgorici. Dokaz o uplati je uslov za učešće na licitaciji. Kaucija će se po završenoj licitaciji vratiti učesnicima koji nijesu izlicitirali mjesto, a zakupcu će se uračunati u cijenu.

Otvoreno javno nadmetanje izvršiće komisija za sprovođenje javnog nadmetanja, dana 29.11.2019.godine sa početkom u 10h, u holu upravne zgrade Društva.

Učesnik koji ponudi najveći cijenu zakupa, proglašava se za najpovoljnijeg ponuđjača, a njegova ponuda smatra se prihvaćenom ponudom za zakup predmetne lokacije na “Kamionskoj pijaci” u Baru, odnosno poslovnog prostora na “Autobuskoj stanici” u Baru.

Ukupan izlicitirani iznos uvećan za PDV (21%), ponuđač je dužan da uplati Društvu u roku od 3 dana od dana održavanja licitacija. Ako u datom roku ne priloži dokaz o uplati izlicitiranog iznosa uvećanog za PDV (21%), gubi pravo na kauciju i izlicitiranu lokaciju na “Kamionskoj pijaci” u Baru, odnosno poslovni prostor na “Autobuskoj stanici” u Baru. Zakupci zakupljenih lokacija zaključuju Ugovor o zakupu koji je pravni osnov za držanje mjesta.

Sva bliža obavještenja se mogu dobiti na telefon 030/311-418.

urban radio