radio br

Odbor za izbor i imenovanja Skupštine opštine Bar pokrenuo je ponovni postupak za imenovanje članova Savjeta Radio Bara iz kategorije predlagača čiji predlozi nijesu utvrđeni i uputio ponovni javni poziv ovlašćenim predlagačima za podnošenje predloga kandidata za imenovanje članova Savjeta Radio Bara.


Ovaj Javni poziv je objavljen u Službenom listu Crne Gore i dnevnom listu Pobjeda.

Rok za dostavljanje predloga počinje teći od 12.03.2019.godine, kada je ponovni Javni poziv objavljen u dnevnom listu Pobjeda.

Potpune informacije su dostupne na web sajtu Opštine Bar.

Da potsjetimo ,da smo objavili listu do sada pravilno podnetih predloga za članstvo u Savjet lokalnog javnog emitera “Radio Bar”, utvrdio Odbor za izbor i imenovanja, na osnovu pristiglih predloga ,koju smo juče objavili.

Potrebnu dokumentaciju predloga kandidata za članove Savjeta imali su :
Cuković Jetmir, predstavnik obrazovne ustanove sa teritorije opštine Bar,
Nina Planinić, predstavnik NVO iz oblasti zaštite prava djece i porodice i osoba sa invaliditetom,
Nikoleta Dabanović, predstavnik NVO koje se bave medijima, zaštitom ljudskih prava i sloboda, ekologije sa teritorije opštine Bar
I Milena Dragović , predstavnik NVO iz oblasti zaštite prava djece i porodice I osoba sa invaliditetom

/Na osnovu člana 31 Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter”Radio Bar” i člana 38. Statuta Lokalnog javnog emitera “Radio Bar”, a u vezi sa članom 28.stav 1 Zakona o elektronskim medijima i člana 13 Odluke o obrazovanju radnih tijela Skupštine opštine Bar (“Sl.list CG-opštinski propisi”broj 41/06), Odbor za izbor i imenovanja Skupštine opštine Bar, u zakonskom roku, objavio je gornju listu./