novakovic 1

Predsjednik Skupštine opštine  Bar Radomir Novaković zakazao je XX sjednicu Skupštine za 29. jun sa sledеćim dnevnim redom:

 1. Predlog Završnog računa Budžeta Opštine Bar za 2016. godinu
 2. Izvještaj o radu predsjednika Opštine i organa lokalne uprave Opštine Bar za 2016. godinu
 3. Program uređenja prostora za 2017. godinu    
 4. Predlog Odluke o uspostavljanju službenosti radi polaganja priključnog 10kV kablovskog voda na dionici od postojeće MBTS 10/04 kV "Petovića Zabio"-do trafostanice 10/04 kV "Kamenolom Možura"
 5. Predlog Odluke o prodaji katastarskih parcela br.6105/2, 6107/2 i 6121/4 KO Novi Bar
 6. Predlog Odluke o prodaji katastarske parcele broj 3301/2 KO Novi Bar
 7. Predlog Odluke o izmjeni Odluke o bratimljenju Opštine Bar (Crna Gora) i grada Barija (Italija)
 8. Izvještaj o radu i rezultatima poslovanja  d.o.o.“Komunalne djelatnosti“ Bar za 2016. godinu
 9. Izvještaj o radu d.o.o.“Vodovod i kanalizacija“ Bar za 2016. godinu
 10. Izveštaj o radu i finansijski izvještaj JP“Kulturni centar“ Bar za 2015. godinu
 11. Izvještaj o radu i finansijski izvještaj d.o.o. “Lovstvo“ Bar za 2016. godinu
 12. Izvještaj o radu i finansijski izvještaj Turističke organizacije Opštine Bar za 2016. godinu
 13. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem „Možura“ DOO Bar za 2016. godinu
 14. Predlozi Odbora za izbor i imenovanja